Přehled dávek státní sociální podpory: Na které dosáhnete?

Stát nabízí několik příspěvků v rámci sociální podpory. Jde o příspěvek na péči, ošetřovné, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zakoupení zvláštní pomůcky, příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení. Kdo na ně má nárok a kolik činí? Připravili jsme pro vás přehled.

Příspěvek na péči

Dávka přispívá na zajištění péče o osobu, která je kvůli svému dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu závislá na pomoci jiné fyzické osoby, protože má sníženou schopnost postarat se sám o sebe, o svou domácnost a není schopen samostatných sociálních kontaktů a aktivit.

Výše příspěvku na péči se odvíjí od posouzení míry závislosti a potřebné podpory člověka na jiné osobě v deseti oblastech: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost.

Příspěvek na péči je stanoven ve čtyřech stupních:

  • I. stupeň – lehká závislost – 880 Kč (každodenní pomoc nebo dohled z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu při třech nebo čtyřech základních životních potřebách)
  • II. stupeň – středně těžká závislost – 4400 Kč (každodenní pomoc nebo dohled z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu při pěti nebo šesti základních životních potřebách)
  • III. stupeň – těžká závislost – 8 800 Kč (každodenní pomoc nebo dohled z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu při sedmi nebo osmi základních životních potřebách)
  • IV. stupeň – úplná závislost – 13 200 Kč (každodenní pomoc nebo dohled z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu při devíti nebo deseti základních životních potřebách)

Žadatelem o příspěvek je dotčená osoba, ovšem nemůže-li se osobně dostavit na úřad práce, kde se o dávku žádá, lze požádat telefonicky o návštěvu sociálních pracovníků z městského úřadu, v jehož obvodu žije, a ti připraví „Žádost o přiznání příspěvku na péči“ a formulář „Oznámení o poskytovateli pomoci“.

Poté je žadatel navštíven v domácnosti sociálním pracovníkem úřadu práce, který prověří, do jaké míry je žadatel soběstačný a ve kterých oblastech potřebuje dopomoc . Následuje posouzení Lékařské posudkové služby a stanovení výše příspěvku, o níž rozhodují krajské pobočky Úřadu práce ČR.

Z příspěvku na péči lze hradit náklady na zajištění pomoci (například doprovod, úklid, zajištění nebo přípravu stravy, oblékání, aj.), a to osobě blízké, asistentovi sociální péče nebo poskytovateli sociálních služeb. Z příspěvku nelze hradit léky, pedikúru a jiné služby.

Podle stupně přiznaných příspěvků má dotyčný nárok také na průkaz osoby se zdravotním pojištěním. Jaké jsou jejich druhy a jaké výhody a nároky z nich vyplývají, se dočtete v tomto článku.

Ošetřovné

Na ošetřovné má nárok zaměstnaná pečující osoba, která nemůže pracovat z důvodu péče o nemocného člena domácnosti, za podmínky, že ošetřovaná osoba žije s pečujícím zaměstnancem v domácnosti. Podpůrčí doba u ošetřovného začíná prvním kalendářním dnem potřeby ošetřování a činí nejdéle 9 kalendářních dnů. Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Příspěvek na mobilitu

Příspěvek na mobilitu je přiznáván, pokud je žadatel nucen docházet často k lékaři, nemůže využít veřejných dopravních prostředků a je do zdravotnických zařízení dopravován osobním automobilem. Výše příspěvku činí 400 Kč měsíčně, požádat o něj můžete na úřadu práce.

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Tento příspěvek je přiznáván, pokud je žadatel z důvodu svého zdravotního postižení (vážného poškození zraku nebo sluchu, tělesného postižení) nucen používat nějakou pomůcku, která mu dopomáhá k získávání informací, umožňuje sebeobsluhu nebo dopomáhá ke styku s okolím. Příspěvek slouží také k úpravě bytu do podoby, v němž může žadatel běžně žít. Výše příspěvku se pohybuje od 1 000 Kč do 350 000 Kč a žádá se o něj na úřadu práce.

Příspěvek na pořízení motorového vozidla

Příspěvek je přiznáván, pokud postižení vyžaduje časté návštěvy zdravotnických zařízení a k dopravě je třeba automobil. Výše příspěvku je maximálně 200 000 Kč a žádá se o něj na úřadu práce.

Příspěvek na bydlení

Jde o dávku státní sociální podpory, která je určena na pokrytí nákladů na bydlení bez ohledu na vlastnictví nemovitosti. Nárok na ni vzniká, pokud 30 % příjmů rodiny nestačí na pokrytí nákladů na bydlení, žádá se o něj na úřadu práce.

Doplatek na bydlení

Jedná se o dávku pomoci v hmotné nouzi určenu k úhradě odůvodněných nákladů na bydlení, a to společně s příjmy rodiny a příspěvkem na bydlení ze systému státní sociální podpory. Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení (tedy nájmu, služeb s bydlením spojených a nákladů za dodávky energií) zůstala osobě či rodině částka živobytí. Podmínkou nároku doplatku na bydlení je přitom splnění podmínek pro přiznání dávky hmotné nouze  – příspěvek na živobytí. O tento příspěvek se žádá na úřadu práce.