Projekt Podpora pečujících osob na trhu práce

Program „Starám se a pracuji“, který realizuje Byznys pro společnost z prostředků Operačního programu zaměstnanost v rámci EU, usiluje především o přímou podporu a pomoc neformálně pečujícím prostřednictvím mobilní poradny a stejnojmenného webového portálu.

Jak je projekt naplňován

V rámci projektu vznikla mobilní poradna a tým specializovaných odborníků, se kterými se mohou zájemci spojit. Veškeré služby poradny jsou bezplatné, v rámci poradny je možné poskytnout až 40 hodin podpory. Poradenství musí probíhat v Praze, nicméně není podstatné, kde zájemci o poradnu skutečně žijí a kde pečují.
Na poradnu se může obrátit každý, kdo pečuje o osobu blízkou a rodinní příslušníci pečující osoby.

Přejděte na stránku Poradny pro více informací o mobilní poradně a našich službách.

Stručný popis projektu:

Projekt se zaměřuje na podporu neformálně pečujících osob o osobu blízkou a jiné závislé osoby. Cílem projektu je usnadnit a zlepšit situaci této skupině v jejich obtížné situaci, zejména na trhu práce. Projekt nabízí komplexní poradenský program – mobilní poradnu pečujícím osobám ve složité životní situaci, včetně informačního webového portálu a rozšiřování získaných zkušeností dobré praxe prostřednictvím vzdělávacích aktivit.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zmírnění znevýhodnění pečujících osob na trhu práce, které je spojené s poskytováním neformální péče mezi formálními poskytovateli, neformálními pečovateli, službami zaměstnanosti a zvýšení informovanosti pečujících osob o svých možnostech. V rámci projektu bude tímto způsobem podpořeno 80 neformálně pečujících osob – zaměstnanců, kteří se ocitli v této složité životní situaci.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je zlepšení a stabilizace situace 80 pečujících osob zapojených do projektu v oblasti sladění pracovního a osobního života, aby lépe zvládaly náročnou životní situaci. Projekt přispěje ke:

  • snížení rizika odchodu ze zaměstnání u cílové skupiny,
  • zlepšení přístupu zaměstnavatelů k těmto událostem životního cyklu a k jejich intenzivnější podpoře,
  • zprostředkování vzájemného dialogu cílové skupiny přímo u zaměstnavatele.

Cílové skupiny:

  • Neformální pečovatelé

Projekt: Podpora pečujících osob na trhu práce
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008208
Název programu: Operační program Zaměstnanost
Číslo výzvy: 03_16_134
Název výzvy: Podpora sociálního začleňování v Praze
Příjemce projektu: Byznys pro společnost, z.s.
Období realizace: 2.4.2018-30.9.2020

Kontaktní osoba projektu:

Pavel Štern
ředitel programů
Tel.: +420 607 919 028
stern@byznysprospolecnost.cz