Aktuální informace k právním dopadům vládou stanovených opatření v souvislosti s pandemií COVID 19 od podzimu 2020 – tzv. druhá vlna pandemie

Právní podpora

Aktuální informace k právním dopadům vládou stanovených opatření v souvislosti s pandemií COVID 19 od podzimu 2020 – tzv. druhá vlna pandemie

S ohledem na aktuální situaci v souvislosti s dopady tzv. druhé vlny pandemie COVID-19 jsme pro vás připravili v této právní části portálu aktuální informace k právním dopadům vládou stanovených opatření, které se týkají nejen pracovně právních oblastí. 

 

Ošetřovné pro zaměstnance

Zaměstnanci budou mít nárok na ošetřovné při zavřené škole nebo školce po celou dobu, kdy zůstanou s dětmi doma. Výjimečně se tedy neuplatní standardní limit maximálně devíti kalendářních dnů (šestnácti u samoživitelů). „Doba výplaty ošetřovného se prodlouží po celou dobu trvání mimořádného protiepidemického opatření. Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření – to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření“, říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).
Prodloužení schválili ve středu 21. října 2020 poslanci. Senátoři ho měli projednat 29. října, komplikace se nečekají. Zákon tak začne platit po zveřejnění ve Sbírce zákonů zřejmě až začátkem listopadu. Bude se však zpětně týkat i ošetřovného, které vzniklo před přijetím zákona. Přinejmenším u všech zaměstnanců, kteří čerpali ošetřovné po plošném zavření škol v říjnu.
I když tedy rodiče zůstali doma s dítětem od 14. října a standardní limit devíti dnů uplyne dřív, než zákon začne platit, o peníze za další dny péče nepřijdou. 
Těm, kteří budou čerpat ošetřovné v době přijetí zákona (nebo s tím začnou kdykoliv poté), se devíti- nebo šestnáctidenní strop přestane počítat.
Stejně jako těm, kterým už takzvaná podpůrčí doba podle standardních pravidel uplynula, ale totožný případ ošetřování (stejné dítě kvůli nepřetržitě zavřené škole) dál trvá. 
Od začátku září 2020 platí standardní pravidla. Ošetřovné tak dosahuje 60 procent denního vyměřovacího základu. Poslanci rozhodli, že ošetřovné se v souvislosti s koronavirem výjimečně zvýší z 60 na 70 procent denního vyměřovacího základu.  Zvýšení se má týkat všech dnů počínaje 5. říjnem. Zvýšení na 80 procent tentokrát – na rozdíl od jara – neprošlo.
Současně každý dosáhne alespoň na minimální částku 400 korun za den. Oproti standardním pravidlům si tak polepší rodiče s hrubou mzdou do 22 500 korun. Ti normálně dostávají ošetřovné nižší než 400 korun za den. Minimální částka 400 Kč denně se bude počítat (nejdříve) od 14. října, tedy od plošného uzavření škol.
 

Ošetřovné pro OSVČ

Jestliže OSVČ nemohou vykonávat svoji hlavní pracovní činnost, tak dle vládního návrhu (dosud neprošel celým legislativním procesem!) mají nárok na 400 Kč za kalendářní den. Oproti jaru si o 100 Kč denně OSVČ na ošetřovném pohorší. Nejedná se o dávku, ale o dotaci. Bude ji vyplácet Ministerstvo průmyslu a obchodu, stejně jako na jaře.
Nárok mají ty OSVČ, které nemohou vykonávat svoji hlavní pracovní činnost, protože

Pro OSVČ budou stejná pravidla jako pro ošetřovné pro zaměstnance. Dítě musí být mladší 10 let k 15. říjnu 2020, týká se to tedy dětí narozených 15. 10. 2010 a později.
Na děti může pobírat ošetřovné pouze jedna osoba, avšak rodiče se mohou v péči o děti a v pobírání ošetřovného střídat.
 

Běžící soudní řízení (např. v opatrovnických věcech, či insolvenční)

Mnoho soudů (nikoliv však povinně všechny) v aktuálních týdnech ruší všechna nařízená jednání a odročuje je buď na neurčito, nebo na jarní měsíce. Doporučujeme sledovat informace na www.justice.cz, sekce Soudy. Pokud tam nenaleznete informaci o zrušení jednání, jehož máte být účasten či účastna, zavolejte raději na infolinku konkrétního soudu (kontakty tamtéž).
Stejně tak jsou omezeny úřední hodiny informačních center soudů, pokud se chcete např. objednat na nahlížení do spisu. Samozřejmostí je nasazená rouška v budově soudu.
 

Lex Covid Justice II

Ministerstvo spravedlnosti reagovalo na aktuální situaci v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 a připravilo balíček opatření, která mají zmírnit dopady epidemie koronaviru v kontextu insolvenčního práva. Ministerstvo tak například obnovuje možnost využít tzv. mimořádné moratorium na splácení úvěrů apod. Soubor nových opatření, tzv. lex covid justice II, dne 19.10.2020 na svém jednání schválila vláda.
Okruhy jsou podobné jako v jarním balíčku lex covid justice I. Dále bude platit, že bude-li dlužník schopen prokázat, že v důsledku krizových opatření nemohl plnit svůj peněžitý dluh, jsou sankce za takové prodlení omezeny pouze na zákonné úroky z prodlení.

 
Zavření provozovny

Na základě aktuálních vládních opatření je nyní zavřeno velké množství provozoven, v nichž mají zaměstnanci vykonávat svou práci. Pokud dojde k zavření provozovny a zaměstnanec nemůže být v intencích zákoníku práce nebo své pracovní smlouvy přeřazen na jinou práci, vzniká zde překážka v práci na straně zaměstnavatele. Z důvodu, že rozhodnutí vlády o přijatých omezeních není prostojem ani přerušením práce způsobeným nepříznivými povětrnostními vlivy, ho nelze podřadit pod ustanovení § 207 zákoníku práce, které umožňuje snížit zaměstnanci náhradu mzdy. Jedná se tedy o jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce a zaměstnancům náleží náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku.

 
Mimořádná okamžitá pomoc

Lidé, kteří se kvůli koronavirové krizi ocitli zcela bez peněz, mohou žádat o mimořádnou okamžitou pomoc. Jednorázově tak lze získat maximálně patnáctinásobek životního minima. Tedy teoreticky až o 57 900 Kč, ve skutečnosti však lidé dostávají o dost méně (v průměru okolo 3 500 Kč).
Úřad práce ČR připomíná, že pro současnou covidovou epidemii má zjednodušený formulář žádosti. Ten lze na úřad odeslat také elektronicky, stačí teď i běžný e-mail. Nově jde také dočasně žádat o peníze na zaplacení splátek hypotéky, což jinak mimořádná okamžitá pomoc v běžném režimu neumožňuje.
Mimořádnou dávku může úřad nyní poskytnout na úhradu nákladů spojených se zajištěním základních životních potřeb, jako jsou jídlo, nájem, energie, ošacení, hygienické potřeby, telefon, internet či (nově) hypotéka. Dávku naopak nejde čerpat na úhradu léků, splátky dluhů, leasingů nebo nákladů spojených s podnikáním.
Jestli dávku potřebujete, musíte vyplnit žádost včetně všech příloh. Dokumenty jsou dostupné na jednotlivých úřadech práce. Ty ale momentálně fungují v omezeném režimu. Formuláře jsou dostupné též na webu ministerstva práce, a to včetně videonávodu jak žádost vyplnit. Není přitom nutný elektronický podpis nebo datová schránka, stačí běžný e-mail. Přílohou e-mailové zprávy může být sken nebo fotografie toho, co dokazujete. Je potřeba uvést také telefonní a e-mailové spojení, aby vás úředníci mohli snadno zkontaktovat, pokud budou chtít něco doplnit. 


Dočasné přidělení zaměstnance jiné společnosti

V průběhu první vlny pandemie koronaviru řada zaměstnavatelů nabízela své zaměstnance, pro které neměli práci (ať již v provozovně či doma), k zapůjčení jiné společnosti (typicky provozovatelům e-shopů). Základní podmínkou tohoto řešení je dohoda s každým zaměstnancem a také fakt, že zaměstnavatel přidělující své zaměstnance může fakturovat přijímající společnosti jen s přidělením související náklady (zejm. mzdy, cestovní náhrady a povinné odvody), nikoliv i marži. Zákoník práce dále nepřipouští, aby byl zaměstnanec přidělen dříve než šest měsíců od svého nástupu do práce. Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Dne 15. 9. 2020 prezident podepsal návrh zákona, kterým se mimo jiné ruší zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb. a související právní předpisy v oblasti daně z nabytí nemovitých věcí, zákon již nabyl účinnosti.
Zákon implementuje plošné zrušení daně z nabytí nemovitých věcí v České republice zpětně pro všechny vklady převodů nemovitých věcí zapsané do katastru nemovitých věcí od 1. prosince 2019, tzn. pro ty vklady, u nichž povinnost podat daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a povinnost uhradit daň z nabytí kupujícím vznikla 31. března 2020 a později.
Součástí schváleného návrhu zákona je i novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, prostřednictvím které dochází ke dvěma zásadním změnám v oblasti daně z příjmů fyzických osob, a to:

 
 
Upozorňujeme však, že veškeré výše uvedené novinky reagují na doslova živelný proud změn pravidel, a proto je nutné učinit výhradu k jejich konečné aplikaci, kdy celý proces mohou změnit pozměňovací návrhy poslanců a senátorů a u nových návrhů předkládaných vládou ČR nelze vyloučit změny či korekce i již schválených změn a pravidel. Proto je nutné konkrétní dotazy vztahovat vždy ke konkrétnímu datu, kdy je otázka posuzována.

V případě potřeby a jakýchkoliv dalších právních dotazů se neváhejte obrátit na naši poradnu „Starám se a pracuji“, která vám poskytne prostřednictvím našich právních expertů bezplatně další potřebné informace a vysvětlení.