Kdo má nárok na dlouhodobé ošetřovné a jak o něj žádat?

Sociální a zdravotní poradenství

Kdo má nárok na dlouhodobé ošetřovné a jak o něj žádat?

Dlouhodobě ošetřovné lze čerpat při péči o osobu, která byla minimálně 7 dní po sobě jdoucích hospitalizována, a ošetřující lékař v daném léčebném zařazení rozhodl, že po propuštění je nezbytná celodenní péče. Vedle rodičů, manželů nebo registrovaných partnerů se můžou o zajištění péče postarat (a čerpat tuto dávku) také příbuzní v přímé linii: tchyně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta nebo strýc. Na dlouhodobé ošetřovné ale dosáhne i manžel, manželka nebo registrovaný partner těchto příbuzných. Další skupinu tvoří druh nebo družka ošetřované osoby. U osob bez přímého příbuzenského vztahu je zákonem stanovena podmínka společného místa trvalého pobytu s osobou, které je poskytována celodenní péče. Každý z příbuzných ovšem musí splňovat podmínku dostatečně dlouhé účasti na nemocenském pojištění: minimálně devadesát dní za poslední čtyři měsíce, je tedy potřeba být alespoň tři měsíce zaměstnaný v klasickém pracovním poměru.

Nárok se nevztahuje na dohodu o provedení práce (DPP) nebo dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Dlouhodobé ošetřovné lze na rozdíl od krátkodobé dávky čerpat i jako osoba samostatně výdělečně činná. Podmínkou je opět účast na nemocenském pojištění (OSVČ si ho platí dobrovolně) minimálně devadesát dní před začátkem čerpání dávky. Maximálně lze ošetřovné čerpat 90 dnů jedenkrát ročně – o dávku půjde požádat po dvanácti měsících od předchozího čerpání. V průběhu čerpání se příbuzní můžou v péči vystřídat, vždy ale jen po celých dnech. Po dobu čerpání dávky je možno využít sociální službu poskytovanou v domácnosti (například osobní asistence, pečovatelská služba). https://www.cssz.cz/web/cz/podrobne-informace-o-dlouhodobem-osetrovnem.

 
Jak podat žádost o dlouhodobé ošetřovné?
Dlouhodobé ošetřovné vyřizuje okresní správa sociálního zabezpečení. Zaměstnancům postačí, pokud příslušné dokumenty odevzdají zaměstnavateli.

Co vše je potřebné zajistit pro žádost?
Potvrzení od lékařské autority respektive ošetřujícího lékaře, že vznikl nárok na potřebu dlouhodobé péče. To lze obdržet až po ukončení hospitalizace blízkého člověka. Potvrzení je pak součástí žádosti pro zaměstnavatele. (Citace ze zákona: „Při splnění uvedených podmínek rozhodne ošetřující lékař poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče o vzniku potřeby dlouhodobé péče a vystaví předepsaný tiskopis Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče (dále „RPDP“), a to na žádost ošetřované osoby, jejího zákonného zástupce, opatrovníka anebo osoby určené ošetřovanou osobou. Tiskopis je průpisný a má tři díly. Rozhodnutí musí být vystaveno v den propuštění z hospitalizace a není možné je vystavit zpětně.“) Potvrzení o potřebě dlouhodobé péče https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zodo od lékařské autority je třeba zaměstnavateli dodat, jakmile Vám ho léčebné zařízení vystaví. K žádosti musíte ještě přiložit písemný souhlas osoby blízké, o kterou se má pečovat.
Zaměstnavatel následně vše potřebné předá OSSZ. V praxi jde o vyplněnou žádost, potvrzení ošetřujícího, respektive lékařské autority o nutnosti ošetřování a písemný souhlas osoby, o kterou se má pečovat (neplatí u nezletilých dětí). Zaměstnavatel zároveň musí ošetřovatelské volno odsouhlasit – podle zákona ho může odepřít jen z vážných provozních důvodů, které je navíc potřeba písemně vysvětlit. Jakmile péče skončí nebo uplyne devadesátidenní podpůrčí doba, zaměstnavatel vám musí umožnit návrat na původní pozici. Osoby samostatně výdělečně činné sepisují žádost o dlouhodobé ošetřovné přímo na okresní správě sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště.